Usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię to kompleksowa i rzetelna pomoc prawna.

Wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność należą do standardów działania prawników tworzących naszą Kancelarię. Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, iż sprawę prowadzić będzie doświadczony prawnik posiadający tytuł adwokata lub radcy prawnego. Świadczymy w szczególności usługi w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa transportowego, prawa karnego i wykroczeń. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze oraz udzielamy kompleksowej pomocy organizacjom pozarządowym.
Obrót gospodarczy

 

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców obejmują w szczególności:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa np. przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji)
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja umów handlowych, wprowadzanie zmian w umowach, statutach spółek; zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym – mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności)
 • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych (obejmująca także zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym) i innych przedsiębiorców, a także fundacji, stowarzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, a także regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami)
 • pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych.


 

Prawo cywilne i rodzinne

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego obejmują w szczególności:

 • prowadzenie spraw o zapłatę, o ustalenie, o ochronę dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
 • reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji
 • reprezentację w toku postępowania ugodowego
 • reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego, w tym o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie rozdzielności majątkowej.

Odszkodowania

 


Usługi Kancelarii w zakresie dotyczącym odszkodowań obejmują w szczególności:

 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe: w mieniu, szkody komunikacyjne, w rolnictwie
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za szkody na osobie
 • dochodzenie roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
 • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i wynagrodzeń od przedsiębiorstw przesyłowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) za słupy oraz inne urządzenia
 • reprezentację poszkodowanych przed firmami ubezpieczeniowymi, sądami powszechnymi.
 

Prawo transportowe

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa transportowego obejmują w szczególności:

 • obsługę postępowań reklamacyjnych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy w związku z prowadzeniem działalności transportowej, w szczególności w zakresie czasu pracy kierowców
 • reprezentację przedsiębiorstw transportowych przed urzędami państwowymi, samorządowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • dochodzenie roszczeń związanych z usługami transportowymi
 • pomoc prawną przy likwidacji szkód transportowych.

Organizacje pozarządowe

 


Usługi Kancelarii w zakresie obsługi prawnej organizacji pozarządowych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności statutów, regulaminów, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • obsługa organów statutowych organizacji pozarządowych; doradztwo prawne w zakresie zmian organizacyjnych oraz funkcjonowania organizacji pozarządowej
 • doradztwo w procesie uzyskiwania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego
 • sporządzanie projektów uchwał organów organizacji pozarządowych
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentowanie organizacji pozarządowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach
 • sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów
 • obsługa przekształceń organizacji pozarządowych (łączenie, podział, zmiana formy), likwidację organizacji pozarządowych.

Prawo spadkowe

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa spadkowego obejmują w szczególności:

 • doradztwo i reprezentację w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o zachowek.

Nieruchomości

 


Usługi Kancelarii w zakresie dotyczącym nieruchomości obejmują w szczególności:

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie, uwłaszczenie
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy
 • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym, organami administracji
 • reprezentację w sprawach o ochronę własności i ochronę posiadania
 • dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, służebości gruntowej
 • ustanowienie służebności osobistej, gruntowej, przesyłu.

Prawo karne i prawo wykroczeń

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń obejmują w szczególności:

 • obronę w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentację w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentację w sprawach o ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego
 • reprezentację w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • reprezentację w sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • reprezentację w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • reprezentację w sprawach o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • reprezentację w sprawach o rozłożenie grzywny na raty, umorzenie zapłaty należności.

Prawo administracyjne

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa administracyjunego obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym
 • pomoc prawną w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 


Usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy
 • reprezentację w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.