Prawo karne i prawo wykroczeń 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń obejmują w szczególności:

  • obronę w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe
  • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia
  • reprezentację w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • reprezentację w sprawach o ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego
  • reprezentację w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • reprezentację w sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • reprezentację w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • reprezentację w sprawach o zawieszenie postępowania wykonawczego
  • reprezentację w sprawach o rozłożenie grzywny na raty, umorzenie zapłaty należności.